SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS  TVARKOS APRAŠAS. Aprašas

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS. Aprašas.

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2017-2018 M.M.

           Vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės tarybos 2015 d. sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424"  ir atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančiosm ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,  

         Lopšelyje-darželyje nuo 2017 m. rugsėjo 1d. sukomplektuotos 6 grupės : 1-na 1,5-2 metų amžiaus grupė , 1-na  2-3 metų amžiaus grupė , 1-na  2-7 metų amžiaus grupė, 1-na 3-7 metų amžiaus grupė, 1-na   jungtinė priešmokyklinė 4-7 metų amžiaus grupė, 1-na   priešmokyklinė 5-7 metų amžiaus grupė.
          INFORMUOJAME, KAD  LAISVŲ VIETŲ DARŽELYJE 2017 M. RUGSĖJO 1 DIENAI NĖRA. 

         VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS  

Primename, kad kartą metuose tėvai(globėjai) turi  patikrinti vaiko sveikatą ir pristatyti įstaigai  vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (Forma 027-1/a). Sveikatos būklės pažymėjimas galioja metus nuo patikrinimo datos. Prašytume prieš pradedant lankyti darželį po vasaros pasitikslinti pažymėjimo galiojimo laiką, jei jis pasibaigė – paskubėkite registruotis pas gydytoją, kad rugsėjo 1d.  turėtumėte pažymėjimą.     

   ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*įstaigos internetinėje svetainėje  www.pusynelis.lt (svetainės medis →Veikla →Paslaugos→ Priėmimo tvarka. Prašymo forma).  

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt , kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių. 

        PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO   TVARKA.   

*  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas "Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo". Tvarkos aprašas. 

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos      aprašas , pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS). 

 

DĖL RINKLIAVŲ MOKYKLOSE .  Raštas.  APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮSTAIGOS REIKMĖMS INFORMUOJAMA GRUPIŲ INFORMACINIUOSE STENDUOSE.