BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO POKYČIAI. Pakeitimai.

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO DARBĄ 2018 METŲ VASARĄ. Tvarkos aprašas. IKI 2018-02-10 ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ VAIKŲ TĖVUS PRAŠYTUME PATEIKTI PRAŠYMUS DĖL ĮSTAIGOS LANKYMO VASARĄ. 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS  TVARKOS APRAŠAS. Aprašas.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS. Aprašas.

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2017-2018 M.M.

           Vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės tarybos 2015 d. sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424"  ir atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančiosm ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,  

         Lopšelyje-darželyje nuo 2017 m. rugsėjo 1d. sukomplektuotos 6 grupės : 1-na 1,5-2 metų amžiaus grupė , 1-na  2-3 metų amžiaus grupė , 1-na  2-7 metų amžiaus grupė, 1-na 3-7 metų amžiaus grupė, 1-na   jungtinė priešmokyklinė 4-7 metų amžiaus grupė, 1-na   priešmokyklinė 5-7 metų amžiaus grupė.
          INFORMUOJAME, KAD  LAISVŲ VIETŲ DARŽELYJE 2017 M. RUGSĖJO 1 DIENAI NĖRA. 

         VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS  

Primename, kad kartą metuose tėvai(globėjai) turi  patikrinti vaiko sveikatą ir pristatyti įstaigai  vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (Forma 027-1/a). Sveikatos būklės pažymėjimas galioja metus nuo patikrinimo datos. Prašytume prieš pradedant lankyti darželį po vasaros pasitikslinti pažymėjimo galiojimo laiką, jei jis pasibaigė – paskubėkite registruotis pas gydytoją, kad rugsėjo 1d.  turėtumėte pažymėjimą.     

   ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*įstaigos internetinėje svetainėje  www.pusynelis.lt (svetainės medis →Veikla →Paslaugos→ Priėmimo tvarka. Prašymo forma).  

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt , kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių. 

        PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO   TVARKA.   

*  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas "Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo". Tvarkos aprašas. 

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos      aprašas , pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS). 

 

DĖL RINKLIAVŲ MOKYKLOSE .  Raštas.  APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮSTAIGOS REIKMĖMS INFORMUOJAMA GRUPIŲ INFORMACINIUOSE STENDUOSE.