Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie įstaigoje  vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. Nr. +370 672 43319.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis;

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7) teisę į duomenų perkeliamumą;

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

 Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, įstaigai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠYNĖLIS”  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (ATNAUJINTOS)

PRAŠYMO SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS – Forma Nr.1

PRAŠYMO IŠTAISYTI NETIKSLIUS ASMENS DUOMENIS – Forma Nr.2

PRAŠYMO IŠTRINTI ĮSTAIGOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS – Forma Nr.3

PRAŠYMO PERKELTI ĮSTAIGOJE TVARKOMUS DUOMENIS – Forma Nr.4

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS- Forma Nr.5

VAIKO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ TIKSLU – Priedas Nr.6

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ – Priedas Nr.7

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (DARBUOTOJAMS) – Priedas Nr.8

DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ TIKSLU – SUTIKIMAS -Priedas Nr.9

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENIS – Priedas Nr.10