DARBO TARYBA

Patvirtinta 2017 m. lapkričio 28 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu Nr.2.8, pakeitimas 2018m. rugsėjo 3d. protokolinis nutarimas Nr. 4.1.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1. VITALIJA PUIŠYTĖ pirmininkė
2. JOANA PAŠKAUSKIENĖ narė
3. LAIMA DAUPARIENĖ narė

 

DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (rūpintojus), pedagogus, kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA (2018-2020 metai) patvirtinta 2018 m. sausio 31d. Panevėžio lopšeliodarželio “Pušynėlis” direktoriaus įsakymu Nr.V1-15.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ mokytoja
2. VIDA DUNKEVIČIENĖ mokytoja
3. INESA GREVIŠKIENĖ mokytoja
4. ERNA JAUDZEMAITĖ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. ALMA MASEVIČIENĖ auklėtojo padėjėja
6. BIRUTĖ DABULSKIENĖ auklėtojo padėjėja
7. KRISTINA LUKAUSKIENĖ tėvų atstovė
8. SANDRA TOMKEVIČIENĖ tėvų atstovė
9. IEVA VINAUSKIENĖ tėvų atstovė

   

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.

LOPŠELIO-DARŽELIO MOKYTOJŲ TARYBA  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. VILMA RAILAITĖ Narė, logopedė
3. ASTA KARALIŪNIENĖ Narė, meninio ugdymo mokytoja
4. JOLITA KATINIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
7. EGLĖ CHODAKAUSKIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. INESA GREVIŠKIENĖ Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. SIGITA ČIARBIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. VITALIJA PUIŠYTĖ Narė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
11. JOLANTA ALEKNAVIČIŪTĖ Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. JURGITA POCIUVIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. ALVYDA LAURINONIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. AGNĖ VISOCKIENĖ Narė, specialiojo ugdymo pedagogė
15. LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Narė, judesio korekcijos pedagogė
16. JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Narė, psichologė

                                                                 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta 2019 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymu Nr.V1-V1-37

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos
1 JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Pirmininkė, psichologė
2

VILMA RAILAITĖ

Pavaduotoja, logopedė

3 AGNĖ VISOCKIENĖ Narė, specialiojo ugdymo pedagogė
4

AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ

Narė, mokytoja
5

JURGITA POCIUVIENĖ

Narė, mokytoja

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymu 2019m. rugsėjo 30d. Nr.VĮ-173(22.1.7)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Pirmininkė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  ekspertė
2. VITALIJA PUIŠYTĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. AUŠRA GABRĖNIENĖ Narė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4. KAROLINA GRUBINSKIENĖ Narė, tėvų atstovė