ĮSTAIGOJE VEIKIA :  

DARBO TARYBA – patvirtinta 2021 m. balandžio 29  d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu Nr.2.

DARŽELIO TARYBA – patvirtinta 2021 m. kovo 4 d. Panevėžio lopšelio-darželio “Pušynėlis” direktoriaus įsakymu Nr.V1-25.  DT nuostatai

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – patvirtinta 2023 m. rugsėjo 6 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymu Nr.V1-67

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo  skyriaus vedėjo įsakymu 2021m. rugsėjo 27d. Nr. VĮ-(22.1.7)