DARBO TARYBA

Patvirtinta 2021 m. balandžio 29  d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu Nr.2.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1. JURGITA POCIUVIENĖ pirmininkė
2. JANINA SPAIČIENĖ narė
3.  KRISTINA VYČIENĖ narė

 

DARŽELIO TARYBA

Savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (rūpintojus), pedagogus, kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. DT nuostatai

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA,  patvirtinta 2021 m. kovo 4 d. Panevėžio lopšelio-darželio “Pušynėlis” direktoriaus įsakymu Nr.V1-25.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. JOLANTA ALEKNAVIČIŪTĖ mokytoja
2. JURGITA POCIUVIENĖ mokytoja
3. VILMA RAILAITĖ  logopedė
4. LAIMA DAUPARIENĖ  mokytojo padėjėja
5. BIRUTĖ DABULSKIENĖ  mokytojo padėjėja
6. KRISTINA VYČIENĖ  sekretorė 
7. VYTENIS PUČKIS tėvų atstovas
8. KONSTANTIN SMETANIN tėvų atstovas
9.  DAIVA ŽILIENĖ  tėvų atstovė

   

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.  VITALIJA PUIŠYTĖ  Pirmininkė, direktorė
2. ERNA JAUDZEMAITĖ Sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. VILMA RAILAITĖ Narė, logopedė
4. ASTA KARALIŪNIENĖ Narė, meninio ugdymo mokytoja
5. JOLITA GRITĖNIENĖ  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
8. EGLĖ CHODAKAUSKIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. INESA GREVIŠKIENĖ Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. SIGITA ČIARBIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. JOLANTA ALEKNAVIČIŪTĖ Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. JURGITA POCIUVIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. ALVYDA LAURINONIENĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. AGNĖ VISOCKIENĖ Narė, specialiojo ugdymo pedagogė
15. LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Narė, judesio korekcijos pedagogė
16. JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Narė, psichologė
17.  ERNESTA BEDULĖ Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
18.  RASA KULAKAUSKIENĖ  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

                                                                

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta 2019 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymu Nr.V1-37

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos
1 JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Pirmininkė, psichologė
2

VILMA RAILAITĖ

Pavaduotoja, logopedė

3

AGNĖ VISOCKIENĖ

Narė, specialiojo ugdymo pedagogė
4

AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ

Narė, mokytoja
5

JURGITA POCIUVIENĖ

Narė, mokytoja

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymu 2019m. rugsėjo 30d. Nr.VĮ-173(22.1.7)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Pirmininkė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  ekspertė
2. VITALIJA PUIŠYTĖ Narė, direktorė 
3. AUŠRA GABRĖNIENĖ Narė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4. KAROLINA GRUBINSKIENĖ Narė, tėvų atstovė