VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-290  patvirtintu „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimu”. Vaikų priėmimo tvarkos aprašas.

Prioritetas teikiamas vaikams pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis:

  • vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą;
  • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • įvaikinti vaikai (gavus įtėvių sutikimą), globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
  • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių ) yra nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis.

Jeigu yra laisvų vietų, priimami  vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse.

Tėvai (globėjai, įtėviai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą ir vaiko gimimo liudijimą. Prašymai gali būti  pateikiami ir elektroniniu būdu, vykdant interaktyvią priėmimo į mokyklas registraciją. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai,  kuriais remiantis gali būti teikiami prioeritetai; taip pat pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą iš anksčiau lankytos įstaigos, kuri išduodama visiškai atsiskaičius su įstaiga.

Vaiko priėmimas įforminamas dvišale sutartimi.

VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMAS

  • Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A-107,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

  • 2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas,  pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).  Prašymą pateikti galima raštu arba elektroniniu būdu .

Pakeistas Vaiku registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprasas 2016-06-10

Informacija apie laisvas vietas Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” grupėse yra skelbiama Panevėžio miesto portale.

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMĄ IR DARBO LAIKĄ

Lopšelis-darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaujantis Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo (si) programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo (si) programa, Ankstyvojo ugdymo vadovu, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos programa, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.

Dvi grupės ugdymą organizuoja pagal M.Montessori pedagoginės sistemos idėjas. Kitose grupėse ugdymas organizuojamas pagal visuminio ugdymo metodą.

 

2021-2022mokslo metams  sukomplektuotos tokios vaikų grupės

Grupės pavadinimas Paskirtis Vaikų amžius Vaikų skaičius Darbo laiko trukmė
„Voveraitės“ grupė Ikimokyklinio   amžiaus vaikų grupė 2-7  m. 16 7.15-18.03
II „Kankorėžio“ grupė Ankstyvojo amžiaus grupė grupė 1-2  m. 10 7.15-18.03
III „Drugelių“ grupė Jungtinė priešmokyklinė  vaikų grupė 5-7  m. 20 7.15-18.03
IV „Skruzdėlyčių“ grupė Ikimokyklinio amžiaus  grupė 3-4 m. 20 7.15-18.03
V montesorinio ugdymo grupė „Linksmučiai“ Mišri ikimokyklinė vaikų grupė 3-7 m.20   7.15-18.03
VI montesorinio ugdymo grupė „Smalsučiai“ Mišri ikimokyklinė  vaikų grupė 3-7 m. 20 7.15-18.03

Vaikų grupės formuojamos atsižvelgiant į panašų amžių bei tėvų pageidavimus. Naujų grupių komplektavimas vyksta rugpjūčio – rugsėjo mėnesį.