PAGRINDINĖS UGDYMO VEIKLOS KRYPTYS: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, korekcinė pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius, tradicijas, keturios grupės taiko visuminio ugdymo, dvi – montesorinio ugdymo modelius.

Visuminis ugdymas – tai ugdymas sudarantis galimybę sieti kolektyvinę, grupinę ir individualią veiklą. Vaikams sudaroma galimybė rinktis veiklą pagal pomėgius, individualią brandą. Vaikų kolektyvinė veikla derinama su nedidelių grupelių bei individualia veikla arba, atsisakius kolektyvinės veiklos etapo, sudaromos galimybės vaikams veikti individualiai ar nedidelėmis grupelėmis.

Montesorinis ugdymas siejamas su paruošta ugdomąja aplinka. Vadovaujamasi nuostata, kad aplinka vaikui turi teikti informaciją ir skatinti jo aktyvumą. Aplinka pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti poreikius tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, įgyvendinti sociokultūrinius bręstančios asmenybės interesus, išmokti įvairių veiksmų, judesių, rašymo, skaitymo, skaičiavimo, pasaulio pažinimo pagrindų ir kt.

Muzikinis, meninis ugdymas neatsiejama ugdymo dalis visais amžiaus tarpsniais. Muzikiniai užsiėmimai, šventės, pramogos organizuojamos darželyje ir už jos ribų.

Specialiojo ugdymo prioritetai – padėti vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų, laikysenos, silpnesnius pažintinius gebėjimus, kurti kokybišką gyvenimo aplinką įstaigoje ir namuose, padėti pedagogams ugdyti sveiką, aktyvią ir kūrybingą asmenybę.

Psichologo pagrindinė veiklos kryptis – padėti vaikui įveikti vystymosi krizes, socialiai prisitaikyti prie aplinkos, sėkmingai adaptuotis kolektyve.

Logopedo pagrindinė veiklos kryptis – kalbos komunikacijos sutrikimų korekcija. Koreguojami kalbėjimo sutrikimai- foneminiai, kalbos neišsivystymas, sulėtėjęs kalbos vystymasis- lėtesnis kalbos plėtojimas.

Judesio korekcijos specialisto pagrindinė veiklos kryptis – įvairių fizinių negalių prevencija, bei jų stabilizavimas ir šalinimas.

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.

Ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis visuminio ir montesorinio ugdymo nuostatomis, individualizuojamas ir diferencijuojamas pagal ugdytinių poreikius, orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą. Taikomos programos:

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa.
  • Siekiant saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, integruota Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
  • Specialusis ugdymas įgyvendinamas taikant individualias specialiojo ugdymo programas.
  • Projektai, akcijos, išvykos, edukacinės programos, padeda vaikams plėtoti pažinimo patirtį, įgyti praktinių įgūdžių gamtosauginėse akcijose, plečia bendravimo ir bendradarbiavimo patyrimą.

 

 

   PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS. Priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo planas 2022-2024 m.

    PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS PUŠYNĖLIS PU PLANAS 2023-2024 m. m.

  UGDYMO PROCESAS PLANUOJAMAS  ELEKTRONINIAME DIENYNE   “Mūsų darželis” . Elektroninio dienyno tvarkos aprašas