1934 metais Panevėžio mieste įkurta Lietuvos vaiko draugija. Jai vadovavo P. Bendžiūtė.

1936 metais, praėjus porai metų, šios įstaigos pavadinimas pakeičiamas į darželį. Darželiui suteikiamas 2 numeris. Nuo čia ir prasideda mūsų „Pušynėlio“ istorija.

Pirmas pastatas buvo Senamiesčio gatvėje. Tai buvo vienos grupės darželis.

Vaikų, norinčių lankyti darželį daugėjo, todėl, ieškant erdvesnių patalpų, darželis įsikuria Smėlynės gatvės 58 name. Tuo metu darželiui pradėjo vadovauti Elena Voveriūnienė

1944 metais balandžio pabaigoje vokiečių okupacinės valdžios darželis buvo uždarytas. Po karo vėl buvo surinkti baldai, žaislai, priemonės ir 1946 metais darželis atidarytas Varpo gatvėje.

1949 metais, norint pagerinti patalpas, darželis perkeltas į Liepų alėjoje esantį erdvesnį pastatą. Darželyje jau veikė 2 grupės.

Pradėjus didesnį dėmesį skirti vaikų sveikatingumui, 1963 metais lapkričio 1 d. darželis Nr.2 perorganizuotas į sanatorinį darželį.

1970 m. spalio 1 dieną Alyvų gatvėje atvėrė duris lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Nr.2 – tai 6 grupių sanatorinis savaitinis darželis, kurį lankė vaikai, persirgę tuberkuliozės formomis ir dažnai sergantys kvėpavimo takų ligomis.

Darželiui vadovavo :
1970 m. – 1974 m. Elena Voveriūnienė
1974 m. – 1986 m. Danutė Sikorskienė
1986 m. – 2018 m. Regina Blauzdienė  

   Nuo 2021 m. vasario 19 d.  Panevėžio lopšeliui-darželiui “Pušynėlis”  vadovauja Vitalija Puišytė.

         POKYČIAI MŪSŲ ĮSTAIGOS DARBE:

1991 metais lopšelis- darželis reorganizuotas į dieninį (12 val.) sanatorinį darželį, paliekant 2 grupes veikiančias visą parą.

1992 metais rugsėjo mėnesį “Pušynėlyje” pradėjo veikti montesorinio ugdymo grupė.

1993 metais įsteigtas logopedo etatas, o nuo 1994 metų – psichologo.

1995 metais darželiui suteiktas finansinis savarankiškumas, įstaigoje pradėjo dirbti buhalteris.

1996 metais įsteigtas judesio korekcijos pedagogo ir meninio ugdymo pedagogo etatai ir pradėjo veikti dar viena montesorinio ugdymo grupė.

2000 metais panaikintos visos savaitinės grupės.

2001 metais darželiui suteiktas “Pušynėlio” vardas.

2003 metais lopšelyje-darželyje veiklą pradėjo priešmokyklinio ugdymo grupės.

2004 metais įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

2006 metais darželis dalinai renovuotas – pakeisti langai, sutvarkytas stogas.

2007 metais įsteigtas specialiojo pedagogo etatas ir aprobuota pirmoji įstaigos pedagogų sukurta Lopšelio-darželio ugdymo ir ugdymosi programa.

2009 metais sanatorinis lopšelis-darželis reorganizuotas į bendrojo tipo lopšelį-darželį, kurio statusas – pelno nesiekianti ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.

2012 metais darželis pradėjo dalyvauti ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“.

2013 metais pradėjo funkcionuoti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ internetinė svetainė www.pusynelis.lt

2014–2015 metais įstaigoje atlikta dalinė modernizacija: sutvarkyti 6 grupių sanitariniai mazgai, 4 grupių virtuvėlės, 2 grupių rūbinėlės ir įrengtas bei informacinių technologijų priemonėmis aprūpintas metodinės veiklos kabinetas.

2016 metais ugdymo proceso planavime pradėtas naudoti elektroninis dienynas „Mūsų darželis“.

2019 metais:

  • Įstaigos buhalterinė apskaita pradėta vesti elektroninėse dokumentų valdymo sistemose: Biudžetas VS, NEVDA,dvs sistemoje @vilys. Raštvedyba pradėta vesti dvs sistemoje @vilys.
  • Atnaujinta Lopšelio-darželio ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programa.

  „Pušynėlio“ veiklos tikslai – vaiko fizinės ir psichinės sveikatos saugumas, ugdymo kokybė, aukšta pedagogų kvalifikacija ir kompetencija, glaudus bendradarbiavimas su šeima. Ugdyme vadovaujamasi Visuminio, Montessorinio, korekcinio ugdymo programomis (psichologinio darbo, korekcinės judesio kultūros, specialiojo ugdymo). “Pušynėlį“ lanko 100 vaikų, į mokyklą kasmet išleidžiame apie 20 vaikų. Šiuo metu įstaigoje veikia 6 grupės: 1- lopšelio, 2- montesorinio ugdymo, 2 – visuminio ugdymo, 1- priešmokyklinio ugdymo grupė.

 Darželyje  dirba darnus kolektyvas, kuris už gerą darbą apdovanojamas garbės ir padėkos raštais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialieji pedagogai ir aptarnaujantis personalas siekia sudaryti palankiausias sąlygas vaikams atsiskleisti, plėtoti pažintines, kūrybines galias bei sėkmingai socializuotis. Juk darželis yra vaikų kelio pradžia į gyvenimą.