VIDAUS TEISĖS AKTAI

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbo tvarkos taisyklės

 

 

IŠORINIAI TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos konstitucija

Vaiko teisių konvencija

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”