Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“ sudarys sąlygas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui  nuotoliniu būdu, jei bus stabdomas ugdymo procesas  visoje įstaigoje  ar atskirose grupėse.  

              Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu; Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006, parengti  Panevėžio  lopšelio-darželio “Pušynėlis” Nuotolinio ugdymo aprašas 2020  ir  Nuotolinio ugdymo organizavimo priemoniu planas  Kviečiame susipažinti. 

         SVARBI INFORMACIJA  –  Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvos teritorijoje vėl paskelbtas karantinas, mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu būdu, nemokamas maitinimas gali būti organizuojamas teikiant maisto davinius. Pagal Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašą ir jo papildymą patvirtintą Panevėžio lopšelio–darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymais 2020 m. rugpjūčio 24d. įsakymu Nr. V1-61; 2020-10-27 įsakymu Nr. V1-84 (papildymas). 

              INFORMUOJAME , kad vaikams, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas darželyje, yra galimybė ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu gauti maisto davinį, jei įstaigos grupė uždaroma ir joje vykdomas nuotolinis mokymas.
Nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas.  Jūsų prašome atsižvelgiant į situaciją, informuoti prašymu (Forma Nr.1 –rasite el. dienyne „Bendri dokumentai“) kas pageidauja gauti PU vaikams skirtą nemokamą maisto davinį, jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu nevyks grupės ar įstaigos darbas ir maitinimas bus organizuojamas išduodant maisto davinius.

               ATKREIPKITE DĖMESĮ: Vadovaujantis nuotolinio ugdymo tvarka, išlaikant nuotolinio ir nenuotolinio ugdymo proporcingumą, nuotolinis ugdymas gali būti organizuojamas ne trumpiau nei 5 darbo dienoms ir ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Nemokamo maitinimo organizavimo aprašą su papildymu  galite rasti el. dienyne – skirsnis „Bendri dokumentai“ arba internetinėje svetainėje www.pusynelis.lt – PASLAUGOS –  Maitinimo organizavimas.

  Visais klausimais dėl nuotolinio ugdymo prašome susisiekti su savo grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais  arba  su  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui laikinai einančia  direktorės pareigas:  Tel. (8 45) 577163, (8 45) 576847;   el.p. sldpusynelis@gmail.com; vidine žinute  el. dienyne  www.musudarzelis.lt

 

UŽDUOČIŲ KRAITELĘ VAIKAMS galite rasti mūsų svetainėje:  meniu punkte   TĖVAMS  rasite skiltį  Ugdykime kartu-užduočių kraitelė. 

IDĖJOS VAIKŲ VEIKLAI :

Ką veikti kartu su vaikais namuose?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams

Laviname ikimokyklinio amžiaus vaikų verbalinę atmintį

Naudingos nuorodos :

www.sodas.ugdome.lt

www.edukatoriai.lt

https://mokymosi.lt/e-ikimokyklinis